Vật lý 10

Vật lý 11

Nguyễn Văn Dũng

1,948.60

2853

Ngô Đức Huy

4,466.30

3470

Trần Long Hải

1,907.70

837

Nguyễn Minh Nhật

971.50

444

Nguyễn Duy Mạnh

879.70

319

Vật lý 12

Lê Ngọc Linh

912.90

550

Nguyễn Ngọc Thanh

728.20

623

Dương Bách Vy

556.00

395

Nguyễn Phúc An

364.60

154

Nguyễn Tấn Phát

334.70

210