Vật lý 10

Vật lý 11

Nguyễn Văn Dũng

1,948.60

2853

Ngô Đức Huy

4,466.30

2182

Trần Long Hải

1,907.70

737

Nguyễn Minh Nhật

971.50

444

Nguyễn Duy Mạnh

879.70

319

Vật lý 12

Lê Ngọc Linh

945.00

600

Độc Cô cầu bại

1,526.10

537

Nguyễn Ngọc Thanh

728.20

623

Nguyễn Phúc An

642.00

490

Dương Bách Vy

556.00

195