Vật lý 10

Nguyễn Hoàng Hiệp

694.70

1202

Nguyễn Tâm

694.60

708

Nguyễn Tâm

694.60

708

Nguyễn Thị Thu...

479.90

1010

Phan Thúy Hiền

628.80

2124

Vật lý 11

Phan Thúy Hiền

628.80

2124

Tuan

2,299.70

1420

Lê Ngọc Bảo Châu

1,203.00

720

Ngô Khánh Huyền

1,140.80

305

Nguyễn Hoàng Huy

3,147.80

2003

Vật lý 12

Nguyễn Hoàng Huy

3,147.80

2003

Nguyễn Doãn Duy...

1,002.20

538

Trần Nam Cường

745.90

348

Lê Nguyễn Bảo Trân

671.80

343

Trịnh Huyền Mai

530.90

348