Vật lý 10

Vật lý 11

Ngô Đức Huy

4,466.30

6120

Trần Long Hải

1,907.70

937

Nguyễn Minh Nhật

971.50

494

Nguyễn Duy Mạnh

879.70

319

Phạm Việt Toàn

850.40

1431

Vật lý 12

Nguyễn Ngọc Thanh

451.00

380

Dương Bách Vy

556.00

995

Lê Ngọc Linh

228.80

210

Do Hong Ngoc

186.70

440

Đức Hà

179.60

245