Vật lý 10

Nguyễn Hoàng Hiệp

592.50

702

Nguyễn Tâm

675.00

683

Nguyễn Thị Thu...

473.90

960

Phan Thúy Hiền

421.20

824

Phan Thúy Hiền

421.20

824

Vật lý 11

Phan Thúy Hiền

421.20

824

Tuan

1,967.20

934

Ngô Khánh Huyền

1,122.80

275

Nguyễn Hoàng Huy

1,572.20

866

Vy

1,379.20

909

Vật lý 12

Vy

1,379.20

909

Lê Thiên Doanh

1,978.40

4000

Phạm Gia Trí

1,950.00

3750

Chelsea

1,937.80

2150

ghienvatly

1,724.20

4000