Vật lý 10

Vật lý 11

Nguyễn Văn Dũng

1,948.60

2853

Ngô Đức Huy

4,466.30

4920

Trần Long Hải

1,907.70

937

Nguyễn Minh Nhật

971.50

444

Nguyễn Duy Mạnh

879.70

319

Vật lý 12

Nguyễn Ngọc Thanh

728.20

623

Lê Ngọc Linh

594.90

399

Dương Bách Vy

556.00

495

Nguyễn Tấn Phát

330.20

195

Do Hong Ngoc

312.90

526