Vật lý 10

Vật lý 11

Nguyễn Văn Dũng

1,948.60

2853

Ngô Đức Huy

4,466.30

5720

Trần Long Hải

1,907.70

937

Nguyễn Minh Nhật

971.50

494

Nguyễn Duy Mạnh

879.70

319

Vật lý 12

Nguyễn Ngọc Thanh

701.50

623

Dương Bách Vy

556.00

845

Lê Ngọc Linh

357.90

278

Do Hong Ngoc

237.90

496

Nguyễn Tấn Phát

208.40

157