Giáo viên nổi tiếng

Họ và tên

TS.GVC Chu Văn Biên

Nơi công tác

Công ty TNHH Modern Vision

Môn dạy

VẬT LÝ

Học vị

Tiến sỹ

Giới thiệu

Thầy Chu Văn Biên với kinh nghiệm luyện thi đến 25 năm online lẫn offline, với trình độ học vấn Tiến sĩ Vật Lý, thầy đã dạy rất nhiều đối tượng học sinh, từ các học sinh có tư duy rất tốt ( phi thường) đến các học sinh rất bình thường thậm chí bất thường....Và là giáo viên có số lượng học sinh đạt điểm 9+, 10 nhiều nhất. Nhưng với quy trình luyện thi cực kì bài bản, phân tích kĩ lưỡng bản chất, phân cấp mức độ 7+ 8+ 9+ rõ ràng, hệ thống video và sách tham khảo, cùng với sự túc trực cả ngày trên nhóm để hỗ trợ học sinh học bài. Hiệu quả thấy rõ nhất là từ những học sinh MẤT GỐC, CHUYỂN KHỐI cũng có thể yêu thích Vật Lý và đạt mức điểm 9+. 

Thành tích

Thầy Chu Văn Biên với kinh nghiệm luyện thi đến 25 năm online lẫn offline, với trình độ học vấn Tiến sĩ Vật Lý, thầy đã dạy rất nhiều đối tượng học sinh, từ các học sinh có tư duy rất tốt ( phi thường) đến các học sinh rất bình thường thậm chí bất thường....Và là giáo viên có số lượng học sinh đạt điểm 9+, 10 nhiều nhất. Nhưng với quy trình luyện thi cực kì bài bản, phân tích kĩ lưỡng bản chất, phân cấp mức độ 7+ 8+ 9+ rõ ràng, hệ thống video và sách tham khảo, cùng với sự túc trực cả ngày trên nhóm để hỗ trợ học sinh học bài. Hiệu quả thấy rõ nhất là từ những học sinh MẤT GỐC, CHUYỂN KHỐI cũng có thể yêu thích Vật Lý và đạt mức điểm 9+. 

Phong cách giảng dạy

Thầy Chu Văn Biên với kinh nghiệm luyện thi đến 25 năm online lẫn offline, với trình độ học vấn Tiến sĩ Vật Lý, thầy đã dạy rất nhiều đối tượng học sinh, từ các học sinh có tư duy rất tốt ( phi thường) đến các học sinh rất bình thường thậm chí bất thường....Và là giáo viên có số lượng học sinh đạt điểm 9+, 10 nhiều nhất. Nhưng với quy trình luyện thi cực kì bài bản, phân tích kĩ lưỡng bản chất, phân cấp mức độ 7+ 8+ 9+ rõ ràng, hệ thống video và sách tham khảo, cùng với sự túc trực cả ngày trên nhóm để hỗ trợ học sinh học bài. Hiệu quả thấy rõ nhất là từ những học sinh MẤT GỐC, CHUYỂN KHỐI cũng có thể yêu thích Vật Lý và đạt mức điểm 9+.