GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

ĐỀ THI SỐ 19

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
ĐỀ THI ONLINE K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 9

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
9 ĐỀ CHẮC 8 ĐIỂM
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ THI SỐ 8

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
9 ĐỀ CHẮC 8 ĐIỂM
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ THI SỐ 7

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
9 ĐỀ CHẮC 8 ĐIỂM
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ THI SỐ 6

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
9 ĐỀ CHẮC 8 ĐIỂM
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ THI SỐ 5

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
9 ĐỀ CHẮC 8 ĐIỂM
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ THI SỐ 4

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
9 ĐỀ CHẮC 8 ĐIỂM
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

MÔN SINH

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN LÝ

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34 (Js), tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s), điện...
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN TOÁN

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
50 câu.
Giá bán: 20.000 đ

MÔN TIẾNG ANH

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
50 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN HÓA

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O =...
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN SINH LẦN 20

20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN SINH LẦN 19

20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

MÔN SINH LẦN 18

20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

MÔN SINH LẦN 17

20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

MÔN SINH LẦN 16

20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

MÔN HÓA - LẦN 20

20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

Chương 7. Hạt nhân nguyên tử

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHẢN XẠ NHANH
118 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 6. Lượng tử ánh sáng

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHẢN XẠ NHANH
58 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 5. Sóng ánh sáng

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHẢN XẠ NHANH
106 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 4. Sóng điện từ

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHẢN XẠ NHANH
75 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 3. Điện xoay chiều

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHẢN XẠ NHANH
130 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 2. Sóng cơ học

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHẢN XẠ NHANH
77 câu.
Giá bán: 20.000 đ

LẦN 59

  Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN 58

 Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN 57

 Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN 56

 Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN 55

 Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN 54

 Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 18

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
ĐỀ THI K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 17

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
ĐỀ THI K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 16

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
ĐỀ THI K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 15

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
ĐỀ THI K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 14

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
ĐỀ THI K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 13

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
ĐỀ THI K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 1

Hết giờ làm bài các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
ĐỀ THI ONLINE K2001
24 câu.
Giá bán: Miễn phí