GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

Bài luyện 7

Lưu ý: Chọn đáp án đúng trước khi   vẫn sẽ được tính điểm.
NGÂN HÀNG ĐỀ
25 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài luyện 6

Lưu ý: Chọn đáp án đúng trước khi   vẫn sẽ được tính điểm.
NGÂN HÀNG ĐỀ
25 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài luyện 5

Lưu ý: Chọn đáp án đúng trước khi   vẫn sẽ được tính điểm.
NGÂN HÀNG ĐỀ
25 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài luyện 4

Lưu ý: Chọn đáp án đúng trước khi   vẫn sẽ được tính điểm.
NGÂN HÀNG ĐỀ
25 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài luyện 3

Lưu ý: Chọn đáp án đúng trước khi   vẫn sẽ được tính điểm.
NGÂN HÀNG ĐỀ
25 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Bài luyện 2

Lưu ý: Chọn đáp án đúng trước khi   vẫn sẽ được tính điểm.
NGÂN HÀNG ĐỀ
25 câu.
Giá bán: Miễn phí

1.5. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
33 câu.
Giá bán: 10.000 đ

1.4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
10 câu.
Giá bán: 10.000 đ

1.3. CON LẮC ĐƠN

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
49 câu.
Giá bán: 10.000 đ

1.2. CON LẮC LÒ XO

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
47 câu.
Giá bán: 10.000 đ

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
30 câu.
Giá bán: 10.000 đ