GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

Giải tích 12 cơ bản - Thầy Lê Xuân Dũng

Môn Toán

Lớp 12

Giá bán: 152.000 đ 100.000 đ

Lê Xuân Dũng

Giảng viên Đại học Hồng Đức Thanh Hóa

Danh mục khoá học

 • HỌC THỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Đường tiệm cận của hàm số

  • Bài toán khảo sát hàm số

 • CHUYÊN ĐỀ 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Bài giảng 1. Tính đơn điệu của hàm số

  • Bài giảng 2. Cực trị hàm số

  • Bài giảng 3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

  • Bài giảng 4. Đường tiệm cận của hàm số

  • Bài giảng 5. Bài toán khảo sát hàm số

  • Bài giảng 6. Bài toán tương giao 

  • Bài giảng 7. Một số bài toán khác về hàm số

 • CHUYÊN ĐỀ 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARÍT Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

 • CHUYÊN ĐỀ 3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

 • CHUYÊN ĐỀ 4. SỐ PHỨC Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay